Pagarini Logo

Meie oleme magusameistrid

Paga­rini teeb häid torte — Eesti ini­mes­tele. Selle mõt­tega me 2010. aas­tal ette­võtte lõime ja selle mõt­tega tuleme me iga päev tööle.

Tead­mised ja koge­mu­sed aita­vad meil alal hoida tor­di­val­mis­ta­mise tra­dit­sioone ning moodne teh­no­loo­gia ja loo­vus aita­vad meil pak­kuda üha uusi ja jär­jest suu­re­maid maitse­naudinguid. Meis­ter­lik­kus tähendab meie jaoks pak­kuda suu­re­pä­ra­seid maitse­ela­musi, kuid seda mõist­liku hinnaga.

Mait­sed on eri­ne­vad, kuid rõõm tor­dist lii­dab meid kõiki — sel­le­pä­rast val­mis­tame igat torti suu­rima pühendumusega

Liitu Pagarini uudiskirjaga!

Uued tooted