Informatsioon Pagarini OÜ isikuandmete töötlemise kohta

Isi­ku­and­mete vas­tu­tav tööt­leja on Paga­rini OÜ (regist­ri­kood 11978884) asu­ko­haga Teh­nika tn 26, 50104, Tartu linn, Tartu maa­kond tel +372 5080810 ja e‑kiri pagarini@pagarini.ee.

Paga­rini OÜ tööt­leb uudis­kirja tel­lija ning tar­bi­ja­kam­paa­nias osa­leja järg­misi isikuandmeid:

  • ees- ja perekonnanimi
  • tele­fo­ni­num­ber
  • e‑posti aad­ress

Uudis­kirja tel­li­jal on või­ma­lik loo­buda e‑postile saa­de­ta­va­test uudis­kir­ja­dest andes sel­lest meile teada e‑kirja teel (pagarini@pagarini.ee) või jär­gi­des e‑kirjas too­dud juhiseid.

Tar­bi­ja­kam­paa­nia käi­gus osa­leja poolt esi­ta­tud isi­ku­and­meid töö­del­dakse vas­ta­valt Eesti Vaba­rii­gis keh­ti­va­tele sea­dus­tele kam­paa­nia läbi­vii­mise eesmärgil.

  • Kam­paa­nias osa­leja annab Paga­rini OÜ-le nõus­oleku töö­delda esi­ta­tud and­meid järg­ne­va­tel ees­mär­ki­del: kam­paa­nia tule­muste kohta kok­ku­võ­tete tege­miseks; kam­paa­niaga seo­tud koos­töö­part­ne­ri­tele info edas­ta­miseks; võit­jate välja loo­si­miseks ja nende tea­vi­ta­miseks; võitja nime aval­da­miseks kam­paa­nia vee­bi­lehel, uudis­kir­jade saatmiseks.
  • Kam­paa­nias osa­le­ja­tel on õigus saada lis­a­in­fot Paga­rini OÜ poolt isi­ku­and­mete tööt­le­mise kohta. Sel­leks tuleb saata e‑mail aad­res­sile: pagarini@pagarini.ee