Firmast

Mis on pagarini?

Eduka kon­diit­ri­töös­tuse üles­ehi­ta­mine on nagu tor­di­val­mis­ta­mine — sul pea­vad olema kõik vaja­li­kud koos­tis­osad täp­selt õiges vahekorras.

Paga­rini on 2010. aas­tal asu­ta­tud Eesti kapi­ta­lil põhi­nev ette­võte, mille koos­tis­osa­deks on meie töö­ta­jate koge­mu­sed ja loo­vus, uusim teh­no­loo­gia ning loo­mu­li­kult meie head koostööpartnerid.

2018. aas­tal koli­sime Tar­tus mood­sasse toot­mis­hoo­nesse, kus val­mivad Eesti ini­meste mait­see­lis­tuste järgi val­mis­ta­tud tor­did ja muud maius­tused. Uus tehas andis meile väga ava­rad või­ma­lu­sed toot­mis­mah­tude ja sor­ti­mendi kas­va­ta­miseks ning uute too­dete väljatöötamiseks.

Kui soo­vite oma klien­ti­dele Paga­rini too­de­tega rõõmu val­mis­tada, siis võtke meiega ühendust!

Meie koostööpartnerid