MAGUS TÖÖKOHT TARTUS!

Teeme palju meeskonnatööd!

Meie töö­kor­ral­dus toe­tab oma­va­he­list suht­lust ja head läbi­saa­mist — teeme palju meeskonnatööd.

Töögraa­fik pole samuti kivisse raiu­tud, vaid või­mal­dab töö­taja soo­vi­dega arvestamist.

Koos pingutame, koos ka lõõgastume.

Paga­ri­nis on tore kol­lek­tiiv, kes võtab entu­siast­li­kult osa ühis­test üri­tus­test, olgu need siis jaa­nid või jõulud.

Koo­li­aasta alguse ja jõu­lude puhul peame kin­gi­tu­sega mee­les ka meie töö­ta­jate lapsi.

Kindel töö ja hea palk.

Paga­ri­nis ei pea sa muret­sema palga lae­ku­mise või selle kok­ku­ar­vu­ta­mise pärast. Meil on kin­del tun­ni­tasu ning lisa­tasu üle­tun­dide eest.

Uus kondiitritehas, uued võimalused!

Meie 2018. aas­tal Tar­tus val­mi­nud tehas on moodne, puhas ja val­gus­kül­lane. Iga­päe­va­seks töö­te­ge­miseks ja uute oskuste oman­da­miseks pakub Paga­rini maailma­tasemel toot­mis­kesk­konda ning mood­said tehnoloogiaid.

Töö­ta­jate käsu­tuses on uus söögi- ja puh­ke­ruum ning spor­di­klubi tase­mel pesemisvõimalused.

Magus töökoht Tartus!

Paga­ri­nis hin­na­takse töö­ta­jate oskusi ja väär­tus­ta­takse koge­musi, kuid me anname alati või­ma­luse oskusi ja koge­musi oman­dada. Kui töö­tada iga päev kõr­vuti Eesti pari­mate kon­diit­ri­tega, võib ka õpi­poi­sist ühel heal päe­val saada meister. 

Kui kaalud kar­jää­ri­va­li­kuna kon­diit­ri­ame­tit, siis kir­juta meile!

Tule tööle Pagarinisse!